Modlitwa za dusze w czyśćcu Ojca Wenantego

W zachowanym Brewiarzu Ojca Wenantego pozostały prywatne zapiski modlitw za dusze w czyśćcu cierpiące. Również i On, wierny i pokorny sługa Boży otrzymał łaskę świadomości ogromnej potrzeby modlitwy za dusze. Codziennie tyle ich trafia do Czyśćca. Co 3 sekundy odchodzi do Pana jedna dusza. Zatem ile trzeba gorliwości, jakiego szturmu by przyśpieszyć oczyszczenie Czyśćca.  

Ratujemy Dusze z Ojcem Wenantym. 

Ratujemy Dusze z Ojcem Wenentym

Modlitwa Ojca Wenantego za Dusze w Czyśćcu

CODZIENNA MODLITWA
ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE
(oparta na objawieniach bł. Taidy z 360 r.,
którą odmawiał Ojciec Wenanty Katarzyniec)

Modlitwę odmawiamy na różańcu

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen.
(50 razy)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.

Modlitwa:
O Rany najświętsze naszego Jezusa, któreście tyle bólu i Krwi Go kosztowały.
Rany najczcigodniejsze, będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości,
zlitujcie się nad biednymi duszami w czyśćcu cierpiącymi
i nade mną, nędznym grzesznikiem.

(Ponownie 50 razy)
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Modlitwa:
Dusze święte, któreście z tego świata przeszły do czyśćca
i jesteście w Niebie oczekiwane, módlcie się za mną
i proście o wszystkie potrzebne mi łaski…,
o które żebrzę przed Majestatem Boskim.
Amen.

Oto pięć powodów, dla których warto modlić się o ukojenie dla braci i sióstr w czyśćcu:

1. Ból jest prawdziwy
2. Dusze to nasi krewni
3. Ty też możesz tam trafić
4. Modlitwa za innych przyniesie ci radość
5. To wcale nie jest takie trudne

„Gdyby jedna tylko dusza miała być potępiona,
czyż każdy nie powinien obawiać się, żeby nią nie był”
(Z notatek o. Wenantego Katarzyńca)

AKT CODZIENNEGO OFIAROWANIA
O.WENANTEGO KATARZYŃCA

Przedwieczny Boże mój, upadam przed Twoim nieskończonym Majestatem i  w  głębokiej pokorze cześć Ci oddając, ofiaruję Ci wszystkie moje myśli, słowa i  uczynki dnia dzisiejszego, a  postanawiam wszystko czynić z  miłości ku Tobie, ku chwale Twej Boskiej woli, aby Ci służyć, chwalić i  błogosławić Cię, abym osiągnął zbawienie i  ufność w Twoje miłosierdzie, zadośćuczynił Twej sprawiedliwości za tyle tak ciężki grzechów moich, a  zarazem bym przyniósł ulgę duszom w  czyśćcu cierpiącym i  wybłagał łaskę prawdziwego nawrócenia dla wszystkich grzeszników.

Przyjmuj, ukochany mój Boże, tę dobrą chęć moją i  użycz łaskawie Twego błogosławieństwa wraz ze skuteczną łaską, bym już przez cały czas życia mego nie popełnił więcej żadnego grzechu śmiertelnego, zwłaszcza w  dniu dzisiejszym, w  którym gorąco pragnę i  chcę dostąpić wszystkich, jakich tylko mogę odpustów.

Pragnę także być obecny przy wszystkich przenajświętszej ofiarach, jakie dziś na całym świecie odprawia się będą, by ofiarować je za dusze w  czyśćcu cierpiące, aby od mąk tych uwolnione zostały. Amen.


Imprimatur:
Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 433/151/2020
Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski ob. łac.

Do prywatnego odmawiania